Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nacionalna zakonodaja na področju prepovedanih drog obsega Kazenski zakonik, Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami ter Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi uživalcev prepovedanih drog.

 

1.  Kazenski zakonik/KZ-1  zakon (Ur.l. RS, št. 55/2008 (66/2008 popr.))

Spremembe: Ur.l. RS, št. 39/200955/2009 Odl.US: U-I-73/09-19, 56/2011 Odl.US: U-I-262/10-18, 91/201134/2012 Odl.US: U-I-24/10-12, 50/2012-UPB2

2.  Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami  zakon (Uradni list RS, št. 108/9944/002/04 – ZZdrl-A in 47/04 – ZdZPZ), Neuradno prečiščeno besedilo 

 3.  Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi uživalcev prepovedanih drog  zakon (Uradni list RS, št. 89/992/04 – ZPNNVSM)

4.  Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog. več informacij 

5. Resolucije