Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pomembno vlogo na področju drog v Sloveniji imajo različni resorji, ki jih koordinira Komisija za droge Vlade RS, nevladne organizacije, ki izvajajo nekatere temeljne programe pomoči, ter Lokalne akcijske skupine, ki usklajujejo ukrepe in aktivnosti na področju drog na nivoju posameznih občin. Partnerji pri izvajanju zakonodaje na področju prepovedanih drog pa so:

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)Informacijska enota za prepovedane droge

Znotraj NIJZ je oblikovana Informacijska enota za prepovedane droge, ki zagotavlja celovito ter enotno zbiranje, obdelavo in dajanje informacij in podatkov. Temeljni cilj informacijskega sistema je zagotavljanje kakovostne informacijske podpore ob odločanju pri načrtovanju in izvajanju politik države na področju prepovedanih drog. Informacijski sistem temelji na uveljavljenih in poenotenih metodologijah zbiranja ustreznih, primerljivih in kakovostnih podatkov s področja prepovedanih drog. Dostop do podatkov  je zagotovljen javnosti ter različnim ustanovam in organizacijam na lokalni, državni in mednarodni ravni. Znotraj NIJZ se operativno koordinira tudi sistem za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi.

 

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)

V okviru NLZOH se izvaja laboratorijska dejavnost analiziranja vzorcev novih psihoaktivnih snovi ali drugih snovi s psihoaktivnim učinkom. S svojimi ekspertizami sodeluje pri oblikovanju predlogov za regulacijo teh snovi  v ustrezni zakonodaji.

 

 

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)

JAZMP spremlja ves promet v državi s snovmi, razvrščenimi v skupini II in III Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog. Sodeluje tudi pri zakonskih predlogih na tem področju.

 

 

Vlada RS – ministrstva in službe, vključene v Komisijo za droge

Ukrepi na področju prepovedanih drog se izvajajo znotraj različnih resorjev : Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za šolstvo, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za zdravje, ki so člani Komisije za droge.

 

 

Republika Slovenija je podpisnica naslednjica vseh konvencij Organizacije združenih narodov, ki opredeljujejo področje prepovedanih drog. Slovenska zakonodaja, ki temelji na določilih teh konvencij, je usklajena s pravnim redom EU in usmeritvami Sveta Evrope. Naši partnerji v svetu so:

 

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO)

Na področju prepovedanih drog Svetovna zdravstvena organizacija zlasti vzpodbuja razvoj programov zdravljenja odvisnosti in obravnave v zaporih. V okviru WHO je oblikovan Ekspertni odbor za zasvojenosti z drogami (WHO ECDD), ki poleg ostalega, pripravlja strokovne predloge za regulacijo drog na svetovnem nivoju.

                                                 

Mednarodni odbor za nadzor nad narkotiki – INCB

Odbor INCB  je skrbnik mednarodnih konvencij na področju drog. Spremlja njihovo izvajanje v vseh državah podpisnicah in pripravlja letno poročilo o stanju na  tem področju. Države članice morajo Odbor redno obveščati o prometu s prepovedanimi drogami.

 

 

Svet Evropske unije (Horizontalna delovna skupina Sveta za področje drog)

Horizontalna delovna skupina Sveta EU znotraj EU skrbi za ukrepe in aktivnosti na področju prepovedanih drog. Pripravlja in usklajuje sistemske predloge politik (strategija in akcijski načrt EU na področju drog)  in  ukrepov ( regulacija novih psihoaktivnih snovi). Usklajuje  tudi sodelovanje EU z drugimi državami sveta ali regijami glede politike in ukrepov na tem področju.

 

Širše ima pomembno vlogo skupina Pompidou, skupina za sodelovanje v boju proti zlorabi drog in nezakonitemu trgovanju z drogami pri Svetu Evrope, Republika Slovenija pa sodeluje tudi v Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti od drog – EMCDDA. 

 

Skupina Pompidou pri Svetu Evrope je pomembni mednarodni organ za oblikovanje in spremljanje različnih aktivnosti na področju prepovedanih drog, ki deluje od leta 1992. Takrat so se strokovnjaki na področju drog in zasvojenosti pričeli udeleževati srečanja evropskih epidemioloških izvedencev, ki delujejo v okviru te skupine. Rezultat udeležbe je bil tudi dogovor o organizaciji usposabljanja slovenskih strokovnjakov s področja informatike in epidemiologije na področju drog in zasvojenosti, ki smo ga leta 1993 pripravili v Ljubljani, leto kasneje pa še v Piranu. Področja dela skupine Pompidou (platforme) so primarna preventiva, zdravljenje, raziskovalno delo, etika, kazensko pravo, letališča, EXASS mreža in drugi.

Več si lahko preberete TUKAJ.

 

RS je kot članica EU postala članica EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Center za spremljanje drog in zasvojenosti). S sporazumom o pridružitvi smo se zavezali, da bomo z dnem vstopa v EU prevzeli oz. izvajali njen celotni pravni red, v katerega sodi tudi Uredba Sveta (EEC) št. 302/93 s spremembama št. 3294/94 in 2220/2000, s katero je bil ustanovljen Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti od drog. Glavna naloga EMCDDA je spremljanje uporabe drog v EU, pri čemer državam članicam zagotavlja objektivne, zanesljive in primerljive podatke o drogah, zasvojenosti od drog in posledicah povezanih z uporabo prepovedanih drog. Zbiranje, urejanje, obdelava in posredovanje podatkov, služi kot pomoč pri sprejemanju odločitev posamezne države, ukrepov in dejavnosti na tem področju.

Več si lahko preberete TUKAJ (slovenščina) in TUKAJ (angleščina).