Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nacionalni program o prepovedanih drogah

S četrtim Nacionalnim programom na področju prepovedanih drog za obdobje med leti 2023 in 2030 bomo uresničevali zapisano vizijo, da se »do leta 2050 vzpostavijo in nadgradijo programi za izboljšanje zdravja in socialne blaginje ljudi in s tem na ravni države ustvarijo zdravju naklonjene življenjske razmere ter pogoji za dostojno, vključujoče, mirno in varno življenje vseh prebivalcev Republike Slovenije«.

Sprejet je v času, ko se svet sooča s številnimi izzivi in tveganji, ki se odražajo tudi na področju prepovedanih drog. Nadaljuje se trend hiperprodukcije novih psihoaktivnih snovi, nastajajo nove tihotapske poti, delovanje organiziranih kriminalnih združb pa predstavlja vedno večja varnostna tveganja. Stanje na področju drog tako narekuje širitev in specializacijo preventivnih in zdravstveno-socialnih programov.

Tovrstnim izzivom Nacionalni program sledi tudi z vključevanjem novih področij, kot so alkohol, tobak, prometna varnost in nekemične oziroma vedenjske zasvojenosti. Med vsemi naštetimi je presečno področje preventiva, ki je v novem strateškem dokumentu deležna posebne pozornosti. S spodbujanjem programov preventive, predvsem zgodnje preventive, si bomo prizadevali za merljivo zmanjšanje števila novih uporabnikov drog, predvsem med mlajšo generacijo.

Nacionalni program je usmerjen v razvoj in krepitev programov psihosocialne obravnave uporabnikov drog, terapevtskih skupnosti ter programov celovitega okrevanja. Pri tem je posebnega pomena zmanjševanje socialne izključenosti med uporabniki in posvečanje ustrezne pozornosti posebej ranljivim skupinam, kot so denimo ženske uporabnice drog. Načrtovana je nadgradnja programov za uporabnike drog v zaporih, nadaljujejo se ukrepi in podpora programom za zmanjševanje števila okužb s HIV in hepatitisoma B in C ter za zmanjšanje števila smrtnih primerov zaradi predoziranj. Krepijo se tudi dejavnosti države v boju proti organiziranemu kriminalu, preprodaji prepovedanih drog in proti drugim s tem povezanim oblikam kriminala.

Posebna pozornost je namenjena tudi ukrepom za nadgradnjo informacijskega sistema na področju zbiranja, urejanja, obdelovanja in posredovanja podatkov s področja prepovedanih drog. Namen je smiselna integracija različnih baz podatkov, ki bo omogočila hitrejše in celovitejše odzivanje ter pridobivanje informacijske pomoči vsem, ki jo potrebujejo. Pri uresničevanju naštetih ukrepov bo bistvenega pomena tudi ukrep krepitve in nadaljnjega razvoja koordinativnih struktur na področju drog tako na lokalni kot državni ravni.