Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nacionalni program o prepovedanih drogah

Resolucija o nacionalnem programu Slovenije na področju drog za obdobje 2014–2020 je strategija države na področju prepovedanih drog. Njen glavni poudarek je na celovitem in uravnoteženem razvoju vseh ukrepov, programov in aktivnosti, ki prispevajo k reševanju problematike prepovedanih drog v Sloveniji. Krovni cilj programa je zmanjšati in omejiti škodo, ki jo za posameznika, družino in družbo predstavlja uporaba prepovedanih drog.

Z nacionalnim programom in izvedbenimi akcijskimi načrti omogočamo usklajen pristop in nadaljnji razvoj na področju drog, zagotavljamo smiselno navezovanje na druge sprejete strategije, na primer s področja preprečevanja in zatiranja kriminalitete ter področja socialnega varstva.

Ukrepi in politike na področju prepovedanih drog se v Sloveniji izvajajo znotraj devetih resorjev, ki zagotavljajo zbiranje, obdelavo, analizo ter posredovanje podatkov vsak s svojega področja.

Z nacionalnim programom želimo prispevati tudi k preprečevanju uporabe in ponudbe drog v JV Evropi in v širšem evropskem prostoru ter k izpolnjevanju zavez, ki jih ima Slovenija do mednarodne skupnosti oziroma mednarodnih organizacij. Hkrati pa nacionalni program predstavlja strateško izhodišče za enoten, celovit in uravnotežen pristop države na področju drog, katerega izvajanje se na operativni ravni zagotavlja z dvoletnimi akcijskimi načrti. Gre za instrument, v katerem so določene prednostne naloge, njihovi izvajalci in opredeljena finančna sredstva, hkrati pa zagotavlja natančno spremljanje izvajanja in sprotno prilagajanje aktivnosti aktualnim problemom in potrebam na področju prepovedanih drog.

Nacionalni program lahko preberete TUKAJ
Več o akcijskem načrtu najdete TUKAJ