Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

RAZVOJ IN NADGRADNJA MREŽE MOBILNIH ENOT ZA IZVAJANJE PREVENTIVNIH PROGRAMOV IN PROGRAMOV ZMANJŠEVANJA ŠKODE NA PODROČJU PREPOVEDANIH DROG

Prednostna naložba:
Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti

Specifični cilj:
Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela

Posredniški organ:
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
Služba za izvajanje kohezijske politike

Upravičenci:
Javni zdravstveni zavodi in nevladne organizacije (izbrani na javnem razpisu).

Kratek opis in cilji projekta/operacije:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za Razvoj in nadgradnjo mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog (v nadaljevanju: PD) in novih psihoaktivnih snovi (v nadaljevanju: NPS). Predvideni so ukrepi za razvoj in nadgradnjo programov, ki bodo prispevali k opolnomočenju ciljnih skupin za približevanje trgu dela.

Izvedbena faza projekta bo potekala z vzpostavitvijo in delovanjem strokovnih multidisciplinarnih timov, ki bodo izvajali programe preprečevanja uporabe PD in NPS in programe za namen zmanjševanja škode zaradi PD in NPS na terenu, in sicer predvidoma v obdobju od 2017 do 2022.

Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in nadgradnje mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju PD in NPS bo podala odgovore na nekatere pomanjkljivosti v obstoječem izvajanju teh programov in spodbudila razvoj novih programov.

Več si lahko preberete TUKAJ.

Predvidena dinamika črpanja po letih:
2017: 79.894,09 EUR
2018: 479.364,59 EUR
2019: 479.364,59 EUR
2020: 479.364,59 EUR
2021: 479.364,59 EUR
2022: 399.470,48 EUR
SKUPAJ: 2.396.822,93 EUR