Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sprejet Akcijski načrt na področju prepovedanih drog za dvoletno obdobje – za leti 2024 in 2025

Vlada Republike Slovenije je 7. februarja sprejela Akcijski načrt na področju prepovedanih drog za dvoletno obdobje – za leti 2024 in 2025. V njem so podrobneje opredeljeni posamezni cilji, zapisani v Resoluciji o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog, načini njihovega uresničevanja in prednostne naloge in možnosti posameznih resorjev in nevladnih organizacij, kot nosilcev tega akcijskega načrta.

Ukrepi in aktivnosti, ki so vključeni v akcijski načrt, so bili izbrani na podlagi ugotovljene dodane vrednosti ukrepov ter evidentiranih, izmerljivih, vnaprej predvidenih in verjetnih rezultatov. V akcijskem načrtu je izrecno naveden tudi časovni okvir, znotraj katerega naj se izvedejo dejavnosti, pa tudi institucije, odgovorne za njihovo izvajanje in poročanje o njih.

Krovni cilj resolucije je zmanjšati in omejiti škodo, ki jo za posameznika, družino in družbo pomeni uporaba prepovedanih drog. Z njo in izvedbenim akcijskim načrtom se nadaljuje celovito in uravnoteženo urejanje področja drog v Sloveniji, ki zajema programe zmanjševanja povpraševanja  po drogah in programe zmanjševanja ponudbe prepovedanih drog. Akcijski načrt se smiselno navezuje tudi na strategije s področja preprečevanja in zatiranja kriminalitete ter na sprejete strategije na področju socialnega varstva.

Pripravo akcijskega načrta je vodilo Ministrstvo za zdravje in se pri tem usklajevalo z ministrstvi, pristojnimi na področju drog, predstavniki raziskovalne skupnosti in predstavniki nevladnih organizacij. Komisija Vlade Republike Slovenije za droge je spremljala proces nastajanja akcijskega načrta in ga na koncu procesa priprave tudi potrdila.

Za spremljanje izvajanja akcijskega načrta je zadolženo Ministrstvo za zdravje kot pristojno ministrstvo za reševanje problematike prepovedanih drog, ki imenuje ožjo delovno skupino za spremljanje izvajanja tega akcijskega načrta. Predstavniki ožje delovne skupine redno poročajo Komisiji Vlade Republike Slovenije za droge o izvajanju akcijskega načrta.

Financiranje aktivnosti iz tega akcijskega načrta je predvideno v sprejetih finančnih načrtih Ministrstva za zdravje, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za leti 2024 in 2025. Poleg tega so aktivnosti iz tega akcijskega načrta predvidene tudi v finančnem načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2024. Dodatno financiranje je predvideno tudi s strani lokalnih skupnosti in Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Sloveniji.

Akcijski načrt na področju prepovedanih drog za leti 2024 in 2025

Deli naprej