Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nacionalna preventivna konferenca “Skupaj zmoremo – Krepitev odpornosti za odraščanje brez zasvojenosti”

Danes poteka 17. Nacionalna preventivna konferenca za preprečevanje zasvojenosti. V  imenu glavnega organizatorja dogodka, Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ),  je prisotne uvodoma nagovorila Ada Hocevar Grom, ki je poudarila pomembnost varovalnih dejavnikov v mladostništvu za dobro zdravje. Pozdravila je tudi vse ostale predstavnike organizatorjev, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter posebej tudi predstavnike Mestne občine Nova Gorica. Skupaj se je konference udeležilo 170 predstavnikov zdravstvenih ustanov, šolskih, socialnih delavcev ter predstavnikov nevladnih organizacij. Med njimi pa tudi več kot 60 dijakov Zdravstvene sole in Gimnazije iz Nove Gorice.

Več o konferenci na spletni strani NIJZ

Na Ministrstvu za zdravje področje preventive vidimo kot eno glavnih strateških usmeritev nacionalne politike na področju preprečevanja zasvojenosti. To izhaja iz naše zavezanosti ohranjanju zdravja in dobrega počutja državljank in državljanov. Letos smo še dodatno okrepili naša prizadevanja s sprejetjem Resolucije o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog za obdobje 2023 – 2030, ki postavlja preventivo v središče naše pozornosti.

Naš krovni cilj je vzpostavitev nacionalne koordinacije vseh deležnikov na področju preventive. Na ta način želimo ustvariti pogoje za kontinuiran znanstveni razvoj preventive ter zagotoviti izvajanje preverjeno učinkovitih preventivnih programov v vzgojno-izobraževalnem sistemu in drugod. Le vsi skupaj bomo lahko zagotovili, da se mladi lahko odločajo za zdrave poti in se razvijajo v odrasle, ki ne bodo imeli potrebe po zdravju škodljivem vedenju.

V zadnjih letih smo priča izrazitemu napredku na področju preventive, ki se je odmaknila od tradicionalnih kampanj ozaveščanja. Zadnja dognanja nam omogočajo, da o preventivi razmišljamo na veliko bolj celosten in sistematičen način, hkrati pa je vedno boljše razumevanje tega, kaj so učinkoviti in znanstveno podprti, kaj neučinkoviti in kaj celo škodljivi pristopi. Tako v okviru ozaveščanja dajemo vedno večji poudarek pomenu ustvarjanja podpornih okolij, ki krepijo in spodbujajo duševno zdravje. Otroci ter mladostniki, ki so izpostavljeni čustvenim in vedenjskim težavam zaradi različnih oblik stresa in nasilja, so namreč pogosto izpostavljeni večjemu tveganju za razvoj zasvojenosti in drugih zdravju škodljivim oblikam vedenja.

Duševno zdravje in zdrav življenjski slog ni zgolj stvar posameznika, ampak je tesno povezano z okoljem, v katerem živimo, in širšimi družbenimi dejavniki. Zato se moramo osredotočiti na vzpostavljanje telesnemu in duševnemu zdravju naklonjenih okolij doma, v šolah, na delovnih mestih in drugod. Govorimo o javnozdravstvenem pristopu – dobro telesno in duševno zdravje je namreč eden najpomembnejših varovalnih dejavnikov. Pri njegovem zagotavljanju v vseh starostih, še posebej v otroštvu in obdobju najstništva, pa potrebujemo multidisciplinaren in medsektorski pristop, ki zahteva sodelovanje med različnimi področji, ustanovami, odgovornimi za dobrobit otrok, mladih in odraslih.

Prav nacionalne konference ob mesecu preprečevanja zasvojenosti, ki potekajo v soorganizaciji stroke in odločevalcev s področja javnega zdravja, vzgoje in izobraževanja ter sociale so lep primer tovrstnega povezovanja.

 

 

Deli naprej