Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ministrica za zdravje na zasedanju Komisije za droge OZN predstavila prizadevanja Slovenije

dvorana konference

Od 14. do 22. marca 2024 na Dunaju poteka 67. redno zasedanje Komisije za droge Organizacije združenih narodov (OZN). Udeležujejo se ga delegacije držav pogodbenic konvencij OZN na področju prepovedanih drog pod vodstvom visokih predstavnikov držav in predstavniki drugih mednarodnih organizacij.

V okviru rednega zasedanja bodo predstavljena poročila sekretariatov Urada združenih narodov za droge in kriminal in Mednarodnega nadzornega odbora za droge o stanju na področju drog v svetovnem merilu ter razprava o vseh vidikih obravnave problematike prepovedanih drog. Države so pozvane k sodelovanju strokovnjakov iz različnih sektorjev, vključno s sodelovanjem predstavnikov nevladnih organizacij, saj je za zagotavljanje celovitih in uravnoteženih ukrepov na področju drog potrebno interdisciplinarno sodelovanje, upoštevanje znanstvenih ugotovitev in spoštovanje človekovih pravic.

Zasedanja se udeležuje tudi delegacija Slovenije. V plenarnem nagovoru, danes, je prizadevanja Slovenije na področju prepovedanih drog predstavila ministrica za zdravje dr. Valentina Prevolnik Rupel. Prispevek je začela s strinjanjem z izjavo EU na področju drog ter pozvala k prenehanju konfliktov v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu in drugod po svetu. Omenjeni konflikti poleg vsega trpljenja, ki ga doživljajo nedolžni ljudje, namreč pomembno prispevajo h kriminalu, povezanem z drogami, vse pa negativno vpliva na zdravje in dobro počutje po vsem svetu.

»V Sloveniji se zavzemamo za uravnotežen pristop pri izvajanju ukrepov za zmanjševanje povpraševanja in ponudbe drog ter za mednarodno sodelovanje po načelu skupne in deljene odgovornosti. Splošno sprejeto je, da morajo programi in ukrepi na področju drog temeljiti na dokazih in biti ovrednoteni. Kakovostni programi morajo biti tudi vsem dosegljivi in dostopni, zlasti najranljivejšim, tudi uporabnikom drog. Prepričani smo, da tri konvencije Združenih narodov o nadzoru drog skupaj z univerzalnimi instrumenti o človekovih pravicah zagotavljajo ustrezno podlago za humano in sodobno politiko na področju drog.« dvorana konference

Dejavniki, zaradi katerih so ljudje izpostavljeni tveganju za uporabo drog, so različni, prav tako strukture in viri, ki so na voljo za zaščito blaginje in zdravja posameznikov, družin in družb. Ministrica Prevolnik Rupel je nadaljevala: »Vemo, da obstajajo politike in ukrepi, ki so se izkazali za učinkovite pri preprečevanju uporabe drog. Zato želim omeniti pomen zgodnjega preprečevanja, ki je dobil dodaten zagon na 65. zasedanju Komisije za droge na Dunaju s sprejetjem resolucije z naslovom Promocija celovite in na znanstvenih podlagah utemeljene preventive. S sprejetjem te resolucije so države članice poslale jasno sporočilo, da je preprečevanje uporabe drog v zgodnjih fazah otrokovega razvoja prednostna naloga in da je za učinkovito odpravljanje te ovire bistvenega pomena usklajen, na dokazih temelječ odziv.«

Na podlagi omenjenih načel in znanj je Slovenija pripravila nov Nacionalni program na področju drog za obdobje 2023-2030, ki ga je Državni zbor potrdil julija 2023. »Novi program poudarja pomen usklajevanja na tem področju ter krepi večsektorski in multidisciplinarni pristop. Pri tem sodelujejo različni deležniki s področja izobraževanja, socialnega varstva, zdravstva, kazenskega pregona in nevladnega sektorja. Prizadevamo si za družbo socialnega blagostanja, boljšega zdravja ter zmanjšanja neenakosti v zdravju vseh prebivalcev, vključno z uporabniki prepovedanih drog. Z vizijo gradimo družbo, ki bo poskrbela, da bodo uporabniki prepovedanih drog lahko neovirano dostopali do storitev in programov, ki jih bodo opolnomočili za samostojno in kakovostno življenje v skupnosti. S tem jim bo omogočena socialna vključenost na vseh področjih življenja in vzpostavljeni bodo pogoji, ki jih bodo spodbujali k zdravim izbiram,« je nacionalni program predstavila ministrica.

Ministrica je predstavila tudi naša prizadevanja za omejevanje obsega škode, ki jo lahko povzročijo droge z besedami: »V Sloveniji smo pripravili tudi nov štiriletni projekt za načrtovanje, razvoj, usklajevanje in spremljanje pilotnih programov na področju drog in nedovoljenih snovi v športu. Eden glavnih ciljev tega projekta je razvoj ukrepov in politik za zmanjševanje povpraševanja po drogah, ki bodo promovirali zgodnjo preventivo, zgodnje odkrivanje in intervencije, zdravljenje, rehabilitacijo in okrevanje oseb s težavami zaradi uporabe drog.«

Slovenija se zavezuje, da bo v naslednjih štirih letih prilagodila in nadalje razvijala obstoječi program preprečevanja uporabe drog, zdravljenja in okrevanja, vključno z dejavnostmi zgodnjega preprečevanja« je povedala ministrica. »Novi program, ki ga bo vodilo Ministrstvo za zdravje, bo tako zagotavljal najsodobnejše, celovite in z dokazi podprte storitve za otroke in mladostnike, za posameznike z motnjami zaradi uporabe snovi, njihove svojce in širše skupnosti. Zagotavljal bo različne dejavnosti, vključno s socialno, psihološko in zdravstveno obravnavo ter poklicnim usposabljanjem in podporo, pri čemer bo prednostno upoštevan posamezniku prilagojen pristop, v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi. V Sloveniji bomo za ta program zagotovili ustrezne človeške in finančne vire, je zaključila ministrica dr. Prevolnik Rupel.

Komisija OZN za droge s svojimi ukrepi na področju prepovedanih drog določa svetovno politiko in spremlja njeno izvajanje med podpisnicami konvencij OZN na področju drog in relevantnih političnih deklaracij ter resolucij. Slovenija je od leta 2022 izvoljena članica Komisije za obdobje 2022-2025. S članstvom v tem telesu lahko izdatneje in z večjo odgovornostjo prispevamo k iskanju celovitih rešitev glede vseh ključnih dilem razvoja svetovne politike na tem področju.

predstavniki Slovenije na konferenci, na sliki državna sekretarka Eva Vodnik. dvorana konference, predstavniki Slovenije

Deli naprej